VỀ SỞ HỮU BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU

VỀ SỞ HỮU BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU

Website: https://pegast.vn/ thuộc quyền quản lý của Công ty TNHH Lữ Hành Quốc Tế Pegas Vietnam (Pegas Vietnam) và được bảo hộ theo luật bản quyền. Website này chỉ phục vụ với mục đích tham khảo thông tin, đăng ký tour du lịch online chứ không dùng vào mục đích thương mại nào khác. Do đó, các hình thức tham khảo nghiên cứu và chia sẻ thông tin phải được sự cho phép và trích dẫn rõ nguồn từ Pegas Vietnam.

Về việc website https://pegast.vn/ trích dẫn hay chứa liên kết của một bên thứ ba chỉ nhằm mục đích cung cấp thêm thông tin và sự tiện lợi cho khách hàng chứ không mang ý Nghĩa tán thành hay công nhận những thông tin đó. Do đó, Pegas Vietnam hoàn toàn không chịu trách nhiệm pháp lý cho những thông tin từ bên thứ ba.