Aiyare Place Hotel

Năm nâng cấp gần đây nhất 2016

Thông tin bổ sung :

Vui lòng lưu ý rằng số lượng và điều khoản của các dịch vụ bổ sung trong tất cả các khách sạn có thể thay đổi trong mùa.