Amata Resort

  • Khuyến khích sử dụng
  • Người trẻ
Năm xây dựng 2007
Năm nâng cấp gần đây nhất 2017

Vui lòng lưu ý rằng số lượng và điều khoản của các dịch vụ bổ sung trong tất cả các khách sạn có thể thay đổi trong mùa.